ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

        วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระได้รับความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือในการผลักดัน ให้มีการเริ่มและก่อสร้างวิทยาลัยฯ อาทิ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ นายจำลอง นิลทจันทร์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยมีนายดำรงค์ ชวรางกูร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นตลอดจน ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ มีแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รวมทั้งประชาชนในตำบลบ้านส้องอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถจะกล่าวนามได้ ณ ที่นี้ ได้เสียสละพื้นที่ทำกินเพื่อขอตั้งวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ข้อมูลอาคารสถานที่

      หฟกฟหกฟหก