top of page

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวันวิสา บุญช้าง

นางวันวิสา บุญช้าง

หัวหน้าแผนก

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

พนักงานราชการ

นายสุริยา พรหมราช

นายสุริยา พรหมราช

ครูพิเศษ

bottom of page