top of page

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page