top of page

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page