top of page

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวชดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page