สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

หลักสูตร ปวช. ปวส.

การเรียนการสอน

- สํารวจเพื่อการก่อสร้าง

- อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง

- ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลไม้

- ใช้วัสดุก่อสร้างและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน

- ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

- สร้างและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้

- ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย

- ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย

- ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย

- ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย

- ปฏิบัติวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง


แนวทางการประกอบอาชีพ

- ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยสถาปนิก นายช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำงานประกอบอาชีพอิสระ ทำงานด้านก่อสร้าง และอื่น ๆ


รายได้ (เริ่มต้น)

- ภาครัฐ 6,000 – 15,000 บาท

- ภาคเอกชน 7,000 – 18,000 บาท

- อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์


การศึกษาต่อ

- สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ ครูผู้สอน

- การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา

- ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

- จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

- สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

- ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

- ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

- ถอด ประกอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ

- ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

- ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

- ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

- ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


รูปแบบเครื่องเเต่งกาย