คณะผู้บริหาร

ดร.ปณชัย เพชรปาน

ผู้อำนวยการ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายมนตรี ปรีชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจักรินทร์ โกละกะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ