ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมนตรี ปรีชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอภิชาณ ชูใจ

หัวหน้างานบุคลากร

นางวันวิสา บุญช้าง

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

หัวหน้างานการบัญชี

นายจินดา รามอินทร์

หัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพล เสนเรื่อง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

............................................

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

แม่บ้าน

---------------------------

แม่บ้าน

---------------------------

นักการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ขับรถ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ขับรถ