ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิระวงศ์ จงไกรจักร

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางสาวนิศารัตน์ ทองอ่อน

หัวหน้างานประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

นายธนดล เข็มพรหยิบ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นาย กรกช ปานสงฆ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ