สาขาวิชาช่างยนต์

นายศุภชัย สมนิล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนิต กตัญชลีกูล

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนันต์ ทุ่มก๊ก

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวันต์ บุญมาก

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนายุต พุฒพิทักษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายอภิวัฒน์ สุทธิ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ครูใหม่

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์