สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวอาภรณ์ ใสเกื้อ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางชุติมา ไหมสุวรรณ

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวขวัญฤทัย เกียรติศั

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี